Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s.

22.07.2013 13:00
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
 
Představenstvo společnosti
 
REDSTONE ADVISORY, a.s.
 
IČO: 247 34 802,
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16479,
 
svolává
 
řádnou valnou hromadu akcionářů, 
která se bude konat v pondělí  22.7.2013 od 13.00 hod.
v prostorách sídla společnosti na adrese Ovocný trh 2/580, Praha 1, PSČ: 110 00, 2. patro
 
 
Pořad jednání valné hromady:
 
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí dle ust. § 196a odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch.Z.“), o koupi 100% obchodního podílu ve společnosti Logistics Solution, s.r.o. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 248 47 038, od společnosti REDSTONE CAPITAL, SE se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 242 48 550
4. Rozhodnutí dle ust. § 196a odst. 1 Obch.Z., o uzavření smlouvy o úvěru se společností Logistics Solution, s.r.o. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 248 47 038
5. Závěr valné hromady
 
Návrh smlouvy o převodu obchodního podílu a návrh smlouvy o úvěru se společností Logistics Solution, s.r.o. je pro akcionáře společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a to vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 
Akcionářská práva vykonává ten, kdo akcie na majitele společnosti předloží při zápisu do listiny přítomných, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu a to při zápisu do listiny přítomných.
 
 
V Praze dne 18.6.2013 V Praze dne 18.6.2013
 
 
Ivo Závrský, v.r.
předseda představenstva
REDSTONE ADVISORY, a.s.
 
 
Petr Koltok, v.r.
člen představenstva
REDSTONE ADVISORY, a.s.
 
Na www.hbcorp.cz uveřejněno 19.6.2013.
 
 
 

—————

Zpět