Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE CAPITAL, SE

22.07.2013 10:00
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
 
Představenstvo společnosti
 
REDSTONE CAPITAL, SE
 
IČO: 242 48 550,
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 725,
 
svolává
 
řádnou valnou hromadu akcionářů, 
která se bude konat v pondělí 22.7.2013  od 10.00 hod.
v prostorách sídla společnosti na adrese Ovocný trh 2/580, Praha 1, PSČ: 110 00, 2. patro
 
 
Pořad jednání valné hromady:
 
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí dle ust. § 196a odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti Logistics Solution, s.r.o. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 248 47 038, společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 247 34 802
4. Závěr valné hromady
 
Návrh smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti Logistics Solution, s.r.o. je pro akcionáře společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a to vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 12.00 hod.
 
Akcionářská práva vykonává ten, kdo akcie na majitele společnosti předloží při zápisu do listiny přítomných, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením třetí osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu a to při zápisu do listiny přítomných.
 
V Praze dne 18.6.2013
 
 
Ivo Závrský, v.r.
předseda představenstva
REDSTONE CAPITAL, SE
 
Na www.hbcorp.cz uveřejněno 19.6.2013.

—————

Zpět