Pozor na změny v DPH 2013!

22.03.2013 16:59

    

MEMORANDUM K ZÁKONU O DPH VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI 1.1.2013

Dovolujeme si Vás tímto upozornit a informovat o zákoně č. 502/2012 Sb., kterým se k 1.ledna 2013 mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Tento novelizující předpis, přijatý Poslaneckou sněmovnou ČR a podepsán presidentem ČR na konci roku 2012, přináší řadu změn, přičemž změny zásadního charakteru se mimo jiné dotkly povinnosti registrace čísla účtu plátce, zavedení institutu nespolehlivého plátce a ručení příjemce zdanitelného plnění a změny zdaňovacího období, o nichž je uvedené níže.

 

 1. Povinná registrace čísla účtu

 

    Pro plátce registrované k DPH v roce 2013

Plátce, který se bude registrovat k DPH v roce 2013, je povinen uvést v registračním formuláři také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Plátce může určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tak nemusí určit žádná (údaj, že žádné číslo účtu nebylo určeno se zveřejní).

 

    Pro plátce registrované k DPH před 1.1.2013

Plátce registrovaný před 1.1.2013 je povinen oznámit správci daně čísla všech svých účtů do 28.2.2013. Pokud tato osoba nesplní tuto povinnost, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

Pro případ, že by u plátce správce daně nevedl žádný účet, zákon nestanovuje žádný postup (lze se ale důvodně domnívat, že v takovém případě by správce daně nahlížel na plátce jako na nespolehlivého plátce uvedeného v bodu č.2).

    Od 1.4.2013 budou čísla účtu, resp. údaj, že žádné číslo nebylo určeno ke zveřejnění, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 1. Nespolehlivý plátce

 

Nespolehlivým plátcem je plátce, který poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. O tom vydá správce daně rozhodnutí.

Plátce může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem, a to nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo určeno, že je nespolehlivým plátcem. Kritériem pro určení, že plátce není nespolehlivým plátcem, je, že plátce po dobu 1 roku závažným způsobem neporušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně. V případě, že správce daně zamítne žádost plátce, může plátce požádat o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem opět po uplynutí 1 roku.

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce

 1. je nespolehlivým plátcem,
 2. není nespolehlivým plátcem.

Dle informací Generálního finančního ředitelství ze dne 4.1.2013:

„Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.“

 1. Ručení příjemce zdanitelného plnění

 

Příjemce zdanitelného plnění (tj. plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění) ručí za nezaplacenou daň z plnění:

 

I. pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

 1. daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
 2. poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 3. dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody;

II. pokud je úplata za toto plnění

 1. bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,
 2. poskytnuta bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo
 3. poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

III. pokud je v okamžiku jeho uskutečnění poskytovatel zdanitelného plnění uveden (zveřejněna informace) jako nespolehlivý plátce.

 

 1. Délka zdaňovacího období

 

Nově je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Zákon o DPH umožňuje změnu zdaňovacího období na čtvrtletní za splnění všech následujících podmínek:

 1. jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
 2. není nespolehlivým plátcem (viz bod č.2),
 3. není skupinou (= skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani, přičemž skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani),
 4. změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku a
 5. uplynuly 2 kalendářní roky ode dne registrace plátce.

Správce daně může na žádost plátce (podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován) rozhodnout o výjimce k písm. e) tak, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok po registraci plátce.

Plátce registrovaný před 1.1.2013, který splňuje výše uvedené podmínky a jehož zdaňovacím obdobím pro rok 2012 bylo kalendářní čtvrtletí, se může rozhodnout, že jeho zdaňovací období pro rok 2013 je kalendářní čtvrtletí, přičemž toto nemusí oznamovat příslušnému správci daně.

Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

 

 

—————

Zpět