POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU REDSTONE ADVISORY, a.s.

05.06.2014 10:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti

REDSTONE ADVISORY, a.s.

IČO: 24734802

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16479 („Společnost“)

 

tímto svolává

 

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 05. 06. 2014 od 10.00 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná hromada“).

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.        Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

2.        Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti

3.        Rozhodnutí o volbě pana Petra Koltoka, dat. nar. 29. 09. 1967, bytem Dolní Lutyně, Martinovská 1173, PSČ 735 31 do funkce člena představenstva Společnosti.

4.        Rozhodnutí o volbě pana Rostislava Koltoka, dat. nar. 22. 07. 1973, bytem Osvobození 825, 735 14 Orlová - Lutyně do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

5.        Závěr valné hromady.

 

 

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Iva Závrského a Petra Koltoka a z funkce člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Buchvaldka, Ing. Martina Ramajzla a Michala Moudrého, to vše ke dni konání valné hromady.

 

Odůvodnění:

Stávající členové představenstva a členové dozorčí rady projevili zájem na ukončení jejich členství ve statutárních orgánech Společnosti. 

 

K bodu 3. a 4. pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje do funkce člena představenstva Petra Koltoka, dat. nar. 29. 09. 1967, bytem Dolní Lutyně, Martinovská 1173, PSČ 735 31, ke dni konání valné hromady, a do funkce člena dozorčí rady Rostislava Koltoka, dat. nar. 22. 07. 1973, bytem Osvobození 825, 735 14 Orlová - Lutyně, ke dni konání valné hromady.

 

Odůvodnění:

S ohledem na odvolání všech členů statutárních orgánů Společnosti je nutné zvolit nové členy statutárních orgánů Společnosti, což je v působnosti valné hromady Společnosti.

 

Představenstvo společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s.

—————

Zpět