Pozvánka na řádnou valnou hromadu REDSTONE CAPITAL, SE

05.06.2014 10:30

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti

REDSTONE CAPITAL, SE

IČO: 24248550,

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 725

(„Společnost“)

 

tímto svolává

 

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 05. 06. 2014 od 10.30 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná hromada“).

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.        Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

2.        Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

3.        Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.

4.        Závěr valné hromady.

 

 

K bodu 2. a 3. pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení:

Společnost se podřizuje ZOK jako celku a přijímá nové znění stanov Společnosti, které nahrazuje původní stanovy Společnosti.

 

Odůvodnění:

Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tomuto zákonu své stanovy a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace změnou svých stanov podřídit se tomuto zákonu jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu v obchodním rejstříku.

 

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a bylo přijato nové znění stanov Společnosti.

 

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářů Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky v Obchodním věstníku do dne konání valné hromady včetně.

 

Představenstvo společnosti REDSTONE CAPITAL, SE

—————

Zpět