Pozvánka na řádnou valnou hromadu spol. Tarini a.s.

03.03.2014 17:00

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

Tarini a.s., se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 24206172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17832

(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 3.3.2014 od 17:00 hod.,

v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,

na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Valná hromada“).

__________________________________________________________________________________

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady;

2. Volba orgánů Valné hromady;

3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;

4. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti;

5. Rozhodnutí o odvolání paní Moniky Růžičkové, datum narození: 15. srpna 1985, bytem Horymírova 2917/118, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva;

6. Rozhodnutí o odvolání pana Tomáše Brauna, datum narození: 6. října 1987, bytem Horymírova 2919/122, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva;

7. Rozhodnutí o odvolání pana Tomáše Vavrečky, datum narození: 18. května 1985, bytem Polomská 44/35, Podvihov, 747 06 Opava, z funkce člena představenstva;

8. Rozhodnutí o volbě paní Moniky Růžičkové, datum narození: 15. srpna 1985, bytem Horymírova 2917/118, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do funkce člena představenstva;

9. Rozhodnutí o odvolání pana Tomáše Révaye, datum narození: 30. dubna 1985, bytem Moravská 2870/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady;

10. Rozhodnutí o odvolání pana Jana Jureka, datum narození: 18. května 1984, bytem Krasnoarmejců 2085/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady;

11. Rozhodnutí o odvolání pana Petra Němce, datum narození: 20. března 1982, bytem Zengrova 479/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady;

12. Rozhodnutí o volbě pana Petra Němce, datum narození: 20. března 1982, bytem Zengrova 479/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, do funkce člena dozorčí rady;

13. Závěr Valné hromady.

 

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“). 

 

V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích své stanovy právní úpravě Zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví jim dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li tato dodatečné lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti Zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podřídit Zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila Zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby Valná hromada přijala níže uvedená usnesení:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním:

 

STANOVY SPOLEČNOSTI

TARINI A.S

 

ČLÁNEK 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost Tarini a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

 

ČLÁNEK 2

Obchodní firma Společnosti

Obchodní firma Společnosti je: Tarini a.s.

 

ČLÁNEK 3

Sídlo Společnosti

Sídlem Společnosti je: Praha.

 

ČLÁNEK 4

Doba trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

 

ČLÁNEK 5 

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

2. Předmětem činnosti Společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

 

ČLÁNEK 6

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. O změně základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií, nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ho splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze Společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami Společnosti jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list, byl-li vydán, nevrátí, představenstvo prohlásí tento zatímní list za neplatný a své rozhodnutí uveřejní způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Prohlásí-li představenstvo zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Takto získaný majetek Společnost použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem po započtení nároků vzniklých Společnosti z porušení jeho povinností.

 

ČLÁNEK 7

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 100 (slovy: sto) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

3. S každou akcii je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.

4. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Podmínky pro výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii nebo hromadné akcie se stanovují následující:

 

a) vlastník hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie je oprávněn kdykoli po jejím vydání písemně vyzvat Společnost k její výměně, a to buď za (i) jednotlivé akcie, které tato hromadná akcie nahrazuje, nebo za (ii) jiné hromadné akcie, nebo k výměně (iii) z části za jednotlivé akcie a z části za jiné hromadné akcie nebo hromadnou akcii. V písemné výzvě musí vlastník hromadné akcie uvést, ke které z výše uvedených výměn hromadné akcie Společnost vyzývá, a dále pak vlastník hromadné akcie musí poskytnout Společnosti veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby společnost mohla výměnu v souladu s jeho výzvou provést;

b) Společnost se zavazuje provést výměnu hromadné akcie v souladu s písemnou výzvou vlastníka hromadné akcie do 30 dnů po jejím doručení Společnosti; 

c) Společnost vydá jednotlivé akcie, které příslušná hromadná akcie nahrazovala, popř. novou hromadnou akcii nebo akcie vlastníku původní hromadné akcie pouze oproti jejímu předložení Společnosti. Jednotlivé akcie, resp. nová hromadná akcie nebo nové hromadné akcie budou Společností vydány pouze osobě, která Společnost k výměně vyzvala. Jiné osobě vydá Společnost jednotlivé akcie nebo novou hromadnou akcie nebo nové hromadné akcie jen tehdy, pokud jí bude dostatečným způsobem prokázáno, že v době do provedení výměny došlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva k hromadné akcii, jejíž výměna se provádí, právě na tuto osobu, a že tato osobě je v době provádění výměny jejím vlastníkem.

 

ČLÁNEK 8

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.

2. Společnost má tyto orgány:

A) valnou hromadu,

B) představenstvo,

C) dozorčí radu.

 

ČLÁNEK 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

3. Do působnosti valné hromady náleží:

 

a) rozhodování o změně stanov;

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;

j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;

m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

n) udělování předchozího souhlasu k právním jednáním uvedeným čl. 15 odst. 6 těchto stanov;

o) schválení finanční asistence;

p) rozhodování o určení auditora; 

q) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

 

ČLÁNEK 10

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

2. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu, a to společně se svým stanoviskem.

 

ČLÁNEK 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

 

a) obchodní firmu a sídlo Společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

5. Představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu:

a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, a to k projednání jimi navržených záležitostí; představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. V ostatním se svolávání valné hromady za těchto podmínek řídí zákonem.

b) poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

6. Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

 

ČLÁNEK 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

 

ČLÁNEK 13

Rozhodování valné hromady.

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.

3. S každou akcií je spojen jeden hlas.

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

 

ČLÁNEK 14

Jediný akcionář 

V případě, kdy by Společnost měla jediného akcionáře, vykonává působnost nejvyššího orgánu ve Společnosti tento její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

 

ČLÁNEK 15

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo jedná za Společnost.

2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

4. Hlavní údaje z účetní závěrky (tj. celkové výnosy, celkové náklady, provozní hospodářský výsledek, hospodářský výsledek za účetní období, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, aktiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, pasiva celkem) uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost hlavní údaje z účetní závěrky na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s hlavními údaji z účetní závěrky uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.

5. Představenstvo zejména:

 

a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,

b) svolává valnou hromadu,

c) vykonává usnesení valné hromady,

d) předkládá valné hromadě:

i. návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami,

ii. návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,

iii. návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,

iv. návrhy na změny stanov,

 

e) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

f) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

 

ČLÁNEK 16

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. Představenstvo má jednoho člena.

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.

4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

5. Má-li Společnost vícečlenné představenstvo, členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu.

 

ČLÁNEK 17

Svolání zasedání představenstva.

1. Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za rok.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 15 dnů předem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 15denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na poradu jednání.

4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.

5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

 

ČLÁNEK 18

Zasedání a rozhodování představenstva.

1. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva.

2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 15 dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.

5. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

 

ČLÁNEK 19

Povinnosti členů představenstva.

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

2. Členové představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

c) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

 

ČLÁNEK 20

Postavení a působnost dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti.

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

3. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

 

ČLÁNEK 21

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má jednoho člena.

2. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

3. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.

5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu.

7. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 15 dnů před zasedáním.

8. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.

9. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

10. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

11. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

 

ČLÁNEK 22

Zasedání a rozhodování dozorčí rady.

1. Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady.

2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

4. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

 

ČLÁNEK 23

Povinnosti členů dozorčí rady.

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 19 těchto stanov.

 

ČLÁNEK 24

Jednání za Společnost.

1. Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek člen představenstva samostatně.

2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí člen představenstva jednající za Společnost svůj podpis.

 

ČLÁNEK 25

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

 

ČLÁNEK 26

Zrušení a zánik Společnosti.

1. Společnost může být zrušena v případech stanových zákonem.

2. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

 

ČLÁNEK 27

Právní režim a účinnost stanov

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy představenstva a volí jediného člena představenstva.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává paní Moniku Růžičkovou, datum narození: 15. srpna 1985, bytem Horymírova 2917/118, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy představenstva a volí jediného člena představenstva. 

 

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Tomáše Brauna, datum narození: 6. října 1987, bytem Horymírova 2919/122, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy představenstva a volí jediného člena představenstva.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Tomáše Vavrečku, datum narození: 18. května 1985, bytem Polomská 44/35, Podvihov, 747 06 Opava, z funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy představenstva a volí jediného člena představenstva.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni volí paní Moniku Růžičkovou, datum narození: 15. srpna 1985, bytem Horymírova 2917/118, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do funkce člena představenstva Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady a volí jediného člena dozorčí rady.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává Tomáše Révaye, datum narození: 30. dubna 1985, bytem Moravská 2870/108, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 10 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady a volí jediného člena dozorčí rady.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Jana Jureka, datum narození: 18. května 1984, bytem Krasnoarmejců 2085/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 11 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady a volí jediného člena dozorčí rady.

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni odvolává pana Petra Němce, datum narození: 20. března 1982, bytem Zengrova 479/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 12 pořadu jednání Valné hromady

Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada Společnosti má pouze 1 (jednoho) člena. S ohledem na výše uvedené tedy Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady a volí jediného člena dozorčí rady. 

Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni volí pana Petra Němce, datum narození: 20. března 1982, bytem Zengrova 479/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 16:30 hod. v den a v místě konání Valné hromady. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Nahlédnutí do návrhu změny stanov Společnosti

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářů Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti do dne konání Valné hromady včetně.

Představenstvo společnosti Tarini a.s.

 

Na www.hbcorp.cz uveřejněno 27.1.2013.

—————

Zpět