Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BEIRA SE

21.12.2015 13:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

BEIRA SE

IČO: 29411165,

se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 983

(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 21.12.2015 od 13:00, v sídle notářské kanceláře Mgr. Sylvy Kotrbové, Praha 1, Politických vězňů 1511/5 („valná hromada“).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1.        Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

2.        Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

3.        Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.

4.        Projednání odstoupení z funkce člena představenstva a volba nového člena představenstva.

5.        Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

6.        Závěr valné hromady.

 

K bodu 2. a 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Společnost se podřizuje ZOK jako celku a přijímá nové znění stanov Společnosti, které nahrazuje původní stanovy Společnosti.

Odůvodnění:

Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace změnou svých stanov podřídit se tomuto zákonu jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu v obchodním rejstříku.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a bylo přijato nové znění stanov Společnosti.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářů Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky v Obchodním věstníku do dne konání valné hromady včetně.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti projednala odstoupení člena představenstva společnosti Ing. Libora Zbojana, jehož výkon funkce končí dnešního dne v souladu s čl. 15 odst. 6 stanov společnosti.

Odůvodnění:

Člen představenstva společnosti Ing. Libor Zbojan dnešního dne předal společnosti a zároveň odeslal všem akcionářům vedeným v aktuálním seznamu akcionářů své odstoupení z funkce. V souladu s čl. 15 odst. 6 stanov zároveň svolal valnou hromadu společnosti, která projedná jeho odstoupení z funkce a současně rozhodne o jmenování nového člena představenstva.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

V Praze dne 16.11.2015

 

Představenstvo společnosti BEIRA SE

Ing. Libor Zbojan, v.r.

 

 

—————

Zpět