Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. na 7.8.2012

22.06.2012 17:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

REDSTONE ADVISORY, a.s.

Představenstvo společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 24734802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16479 (dále jen „Společnost“), svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 7.8.2012 od 10:00 v sídle Společnosti.

Představenstvo Společnosti tímto zve akcionáře Společnosti k účasti na řádné valné hromadě Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti může pouze osoba, která prokáže, že v den konání valné hromady je vlastníkem akcií Společnosti, a hlasovat na valné hromadě může pouze osoba, která prokáže, že v den konání valné hromady je vlastníkem akcií Společnosti, které ji opravňují k hlasování na valné hromadě Společnosti.

Program valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Volba a odvolání členů představenstva
  3. Volba a odvolání členů dozorčí
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a výroční zprávy
  5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2011
  6. Závěr

Návrh řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011, návrh výroční zprávy, jakož i návrh rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2011, je akcionářům Společnosti od dnešního dne k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V Praze dne 22.6.2012

 

Představenstvo

REDSTONE ADVISORY, a.s.

—————

Zpět