Pozvánka na řádnou valnou hromadu - Stanstead Investments, a.s.

02.03.2015 14:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti

Stanstead Investments, a.s.

IČO: 24279269

se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)

 

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 02. 03. 2015 od 14.00 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, notáře se sídlem Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná hromada“).

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku
  3. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti
  4. Závěr.

 

 

 

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

 

Odůvodnění:

Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tomuto zákonu své stanovy a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace změnou svých stanov podřídit se tomuto zákonu jako celku.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ust. § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na přizpůsobení stanov Společnosti nové právní úpravě účinné od 01. 01. 2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny a reflektují novou platnou terminologii. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu v obchodním rejstříku.

 

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporaích a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti v každý pracovní den od 10:00 hodin do 12:00 hodin, ode dne uveřejnění této pozvánky na webových stránkách Společnosti na adrese www.stanstead.cz, do dne konání valné hromady včetně.

 

V Praze dne 27.1.2015

 

Ing. Otakar Klugar, v.r.

člen představenstva společnosti Stanstead Investments, a.s.

 

Na www.hbcorp.cz uveřejněno 27.1.2015.

—————

Zpět