Pozvánka na řádnou valnou hromadu

20.06.2014 10:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti

Stanstead Investments, a.s.

IČO: 24279269

se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)

 

tímto svolává

 

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. 06. 2014 od 10.00 hod., v sídle Společnosti („valná hromada“).

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.    Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013

3.    Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013

4.    Schválení roční účetní závěrky za rok 2013

5.    Závěr.

 

 

 

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013.

 

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013 v souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013 je pro akcionáře připravena k nahlédnutí a seznámení v sídle Společnosti v každý pracovní den od 10:00 hodin do 12:00 hodin.

 

 

 

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce.

 

Odůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích

 

 

 

 

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

 

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Zapsaný základní kapitál a. s.                 2 000

Aktiva celkem                                               7 808

Pasiva celkem                                               7 808

Výnosy celkem                                    0

Náklady celkem                                   53

Hospodářský výsledek po zdanění           - 53

 

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a dále dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Účetní závěrka Společnosti za rok 2013 je pro akcionáře připravena k nahlédnutí a seznámení v sídle Společnosti v každý pracovní den od 10:00 hodin do 12:00 hodin.

 

V Praze dne 15. 05. 2014

 

 

Ing. Otakar Klugar, v.r.

člen představenstva společnosti Stanstead Investments, a.s.

 

Na www.hbcorp.cz uveřejněno 15.5.2014.

—————

Zpět