Evropská společnost - obecné informace

PŘEDSTAVENÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Evropská společnost, neboli Societas Europaea (zákonná zkratka SE), jako relativně nová forma právnické osoby (od října 2004) je výsledkem snahy o vytvoření nadnárodní formy společnosti na úrovni komunitárního práva a snahy o posílení ekonomické integrace v rámci vnitřního trhu Evropské unii a Evropského hospodářského prostoru, o postupném odstraňování faktických i právních bariér podnikání na vnitřním trhu a o přizpůsobení současnému podnikání v globálním světě prostřednictvím nadnárodních společností. Evropská společnost tak překlenuje hranice národních právních řádů.

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Základním právním předpisem upravující evropskou společnost je Nařízení Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti, a navazující Směrnice Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Nová forma právnické osoby – evropská společnost – byla vnesena do českého právního řádu přijetím nového zák.č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, který se na evropskou společnost aplikuje, neupravují-li výše zmíněné předpisy Evropského společenství (Nařízení a Směrnice) danou problematiku. Jako podpůrný pramen, v případě že některá oblast není upravena výše uvedenými předpisy ani stanovami evropské společnosti, se aplikují předpisy národního akciového práva, což v podmínkách českého právního řádu budou především ustanovení obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. V důsledku snahy o dosažení kompromisu a přístupu členských států k problematice evropské společnosti, tvoří  naopak národní akciové právo těžiště úpravy evropské společnosti, což je posilováno prostřednictvím odkazů obsažených v Nařízení a Směrnici. Samotný zákon o evropské společnosti obsahuje úpravu pouze některých otázek týkajících se evropské společnosti (zejména úprava zapojení zaměstnanců evropské společnosti do záležitostí evropské společnosti a úprava monistického systému řízení, o něm je pojednáno níže) a v mnoha případech odkazuje na ustanovení vnitrostátních norem upravujících akciové společnosti.

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Evropská společnost je společností kapitálovou ve formě akciové společnosti provozující podnikání v měřítku Společenství, přičemž:

  • základní kapitál činí nejméně 120.000,- EUR, jenž se přepočítává dle směnného kurzu stanoveného ČNB poslední den měsíce, který předchází měsíci založení evropské společnosti,
  • podmínkou umožňující vznik evropské společnosti je nadnárodní prvek, který musí být zachován u všech způsobů založení, což spočívá v požadavku, aby nejméně dvě zakládající společnosti měly svá sídla v různých členských státech a řídila se právem různých členských států, resp. dceřiná společnost mateřské společnosti měla sídlo v jiném členském státě (s výjimkou založení evropské společnosti jako dceřinou společnosti již existující evropské společnosti) a
  • zakladatelem evropské společnosti může být jen právnická osoba.

 

Struktura statutárních orgánů evropské společnosti

Právní předpisy umožňují, aby si zakladatelé evropské společnosti zvolili, jakou strukturu řídících orgánů daná evropská společnost měla. Jedná se o:

  • dualistická struktura - jak je známá z české akciové společnosti, tvořená představenstvem jako výkonným orgánem a dozorčí radou jako kontrolním orgánem;
  • monistická struktura – je tvořena správní radou, přičemž statutárním orgánem (tj. oprávněni jednat jménem evropské společnosti navenek) je předseda správní rady, který je zároveň generálním ředitelem, nebo generální ředitel evropské společnosti. Správní rada určuje orientaci činnosti evropské společnosti, dohlíží na její realizaci a může jednat jménem evropské společnosti navenek ve všech věcech. Předseda správní rady reprezentuje správní radu. Obchodní vedení společnosti přísluší buď předsedovi správní rady (předseda-generální ředitel) nebo jiné fyzické osobě jmenované správní radou, která má titul generální ředitel. Správní rada může jmenovat delegované generální ředitele, které pověří asistencí generálnímu řediteli.

Zvolená struktura řídících orgánů může být kdykoliv měněna prostřednictvím změnou stanov.

 

Majetková struktura evropské společnosti

Evropská společnost může stejně jako akciová společnost vydávat akcie v listinné nebo zaknihované podobě ve formě akcií na jméno nebo na majitele.

V případě více akcionářů se do obchodního rejstříku jako u akciové společnosti nezapisují akcionáři.

 

VÝHODY READY-MADE EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Je nutno uvést, že Česká republika je velmocí při zakládání evropských společností. Ke dni 15.6.2012 bylo ve státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru založeno 1293 evropských společnostech, přičemž 795 Evropských společností má sídlo v České republice.

Důvodů, proč si vybrat a zakoupit ready-made evropskou společnost, je řada. Počínaje zavedenou praxi prodeje ready-made evropských společností (z 1293 Evropských společností jsou 2/3 ready-made) v České republice spojený s celkovým servisem poskytovaným HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o., a konče úsporou Vašeho času a peněz při zakládání evropské společnosti, kdy je nutná znalost cizích právních předpisů dotýkajících se obchodních společností, aby byl zachován nadnárodní prvek evropské společnosti.

Evropská společnost při zvolení dualistické struktury nabízí oproti akciové společnosti nižší počet členů představenstva a dozorčí rady bez ohledu na počet akcionářů.

Koupí ready-made evropské společnosti od HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o., tak budete moct podnikat pod hlavičkou evropské společnosti již v řádech několika hodin.

 

Srovnání akciové společnosti a evropské společnosti

 

 

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

EVROPSKÁ SPOLEČNOST

DUALISTICKÝ SYSTÉM

MONISTICKÝ SYSTÉM

statutární orgán

(představenstvo, správní rada)

1 akcionář

1 a více členů představenstva

1 a více členů představenstva

3 a více členů správní rady

více akcionářů

3 a více členů představenstva

1 a více členů představenstva

3 a více členů správní rady

dozorčí orgán

 

bez ohledu na počet akcionářů

3 a více členů dozorčí rady

1 a více členů dozorčí rady

základní kapitál

bez ohledu na počet akcionářů

2.000.000,- Kč

120.000,- EUR

120.000,- EUR

 


Poslední aktualizace textu: 15.6.2012

Zpracováno advokátní kanceláří HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář