Společnost s ručením omezeným - obecné informace

 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Společnost s ručením omezeným (zákonná zkratka spol. s r. o. nebo s.r.o.) je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.

Počátek společnosti s ručením omezeným můžeme datovat na konec 19. století, kdy jako umělý výtvor zákonodárců vznikla z myšlenky, že mezi akciovými společnostmi na jedné straně a osobními společnostmi na druhé straně může existovat ještě jedna, která by spojovala výhody a vylučovala nevýhody obou uvedených skupin. A tak i přes zařazení společnosti s ručením omezeným do kategorie kapitálových společností (vedle akciové společnosti) obsahuje množství prvků společnosti osobní, čímž dochází k propojení výhod charakteristických pro obě skupiny společností – společníci společnosti s ručením omezeným již nepřebírají neomezené ručení za závazky společnosti, ale nejsou společnosti odcizeni tak, že by vedení společnosti ponechávali třetím osobám.

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Základním právním předpisem upravující společnost s ručením omezeným je od 1.1.2014 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně zákon o obchodních korporacích.

Společnost s ručením omezeným dále upravuje zák.č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnostech a družstev, jenž se dotýká problematiky právního spojování nebo rozdělování společností do jednoho nebo více právních nástupců.

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Zakladatelé
 • společnost s ručením omezeným může založit 1 a více FO a PO, max. počet společníků je 50
 • FO může být jediným společníkem jen u 3 společností s ručením omezeným
 • zákaz řetězení = společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným.
Základní kapitál
 • základní kapitál činí nejméně 1,- Kč
 • vklad na společníka musí činit nejméně 1,- Kč
 • před zápisem do obchodního rejstříku musí být splacen celý nepeněžitý vklad a 30% peněžitého vkladu;
 • u společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem musí být základní kapitál splacen v celé výši před zápisem do obchodního rejstříku
Společníci
 • společník ručí za závazky společnosti s ručením omezeným jen do výše svého nesplaceného vkladu na základní kapitál
 • lze dohodnout omezitelnost převoditelnosti obchodních podílů
 • valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál
 • společník vykonává svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě
 • společník může být vyloučen ze společnosti s ručením omezeným, může se dohodnout o ukončení účasti se všemi ostatními společníky, může navrhnout soudu, aby zrušil jeho účast ve společnosti; po zániku účasti ve společnosti s ručením omezeným má společník právo na vypořádací podíl obvykle určeným dle výše obchodního podílu
 • vždy se zapisuje do obchodního rejstříku
 •  
Jednatel
 • statutární orgán společnosti s ručením omezeným
 • kterákoliv FO
 • 1 nebo více

 

Zřízení dozorčí rady je volitelné.

 

VÝHODY READY-MADE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Společnost s ručením omezeným je vhodnou formou pro drobné i střední podnikání, a to z důvodu jednoduchosti založení, nízkého minimálního základního kapitálu, jednoduché struktury orgánů a její právní úpravy, která je založena na převážné dispozitivních normách a umožňuje vysokou volnost pro uspořádání společnosti. 

Společnost s ručením omezeným může být založena za účelem podnikání, ale též za jiným účelem, je vhodná k široké škále činnosti od činností orientovaných na zisk až po činnosti neziskového charakteru. Je vhodná pro podnikání členů rodiny. Jako kapitálová společnost může být zapojena do koncernových struktur.

Obliba společnosti s ručením omezeným je v České republice velmi vysoká, což dokládá i to, že se jedná o nejrozšířenější typ obchodní společnosti v České republice. K 31.12.2011 bylo v České republice zaregistrováno přibližně 315.000 společností s ručením omezeným.

 

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat, popř. můžete též učinit online objednávku ready-made s.r.o.

 

Stav textu ke dni: 1.1.2014

Zpracováno advokátní kanceláří HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář